Student se seznámí se základní speciálněpedagogickou terminologií a jejími proměnami, se souvisejícími dokumenty, pojetím pojmu postižení, obecnými metodami práce s lidmi s postižením. Kurz je veden tak, aby student reflektoval i svůj postoj k lidem s postižením.