Cílem kurzu je uvést studující do sociologie jako vědní disciplíny, která tvoří jedno z východisek sociální práce. Kurz vede studující k využití sociologického myšlení pro praxi. Absolvent zná základní sociologické pojmy, důležité pro kontext pomáhajících profesí. Je si vědom sociálních činitelů ovlivňujících výkon jeho profese. Orientuje se ve vývoji sociologického myšlení. Student umí na jednoduchých příkladech identifikovat a vyhodnotit vliv sociálních činitelů na řešení konkrétních situací v životě jednotlivce, skupiny i společnosti.