Kurz je zaměřen na téma týkající se pomoci lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Ústředními tématy jsou komunitní práce a dobrovolnictví, která jsou představována ve vztahu k problematice životního prostředí, pomoci seniorům a lidem s postižením. Kurz je koncipován na úrovni B1/B2 podle SERRJ a jednotlivé podkapitoly jsou rozčleněny na úkoly a cvičení, která podporují rozvoj všech řečových dovedností (čtení, psaní, poslech a samostatný projev). Cílem kurzu je seznámit se a aktivně si osvojit terminologii daného tématu, a upevnit znalost gramatických struktur a slovních spojení. Studenti mají možnost rozšířit si znalosti z oboru o informace ze zahraničí, vyjádřit vlastní postoj a zapojit se do diskuze s ostatními účastníky.