Tento kurz je určen pro zájemce o sociální problematiku. Je koncipován na úrovni B1 - B2 dle SERR pro jazyky. Je členěn do 4 tématických bloků - nezaměstnanost, bezdomovectví, závislosti a postižení ze sociálního hlediska. Klade si za cíl nejen rozvoj jazykových dovedností jako je čtení a poslech s porozuměním a samostatný ústní a písemný projev, nýbrž i rozvoj deduktivního, logického, ale i kreativního myšlení v německém jazyce. Vedle zajímavých informací, rozšíření odborné slovní zásoby a posílení gramatických znalostí nabízí i možnost vyjádření vlastního postoje, diskuse a vytvoření si objektivního nadhledu o těchto vážných životních situacích.