[shrnutí, krátká anotace]

Autor: Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA

Anotace: Posláním kurzu je seznámit studenty s různými pohledy na člověka a vést studenta k schopnosti si utvářet a průběžně korigovat určité své „pojetí“ člověka. Nutnou součástí je kritická reflexe vlastních pohledů a z nich vyplývajících postojů formovaných profesním zaměřením, které mnohdy přehlíží širší, leč pro eticky vykonávanou praxi potřebné souvislosti. Jde o důraz na komplexní přístup k člověku, jež se v současné antropologii razí pod pojmem „integrální antropologie“. Proto je zapotřebí, aby kurz pracoval se základními pojmy filosofické antropologie a přiblížil její klíčová témata.

Kurz Vybrané kapitoly z biblistiky pro pedagogy chce nabídnout základní přehled Bible prostřednictvím výběru nejdůležitějších knih a témat. Jistě to je výběr subjektivní, ale pro zamýšlený účel dostatečný. Je potřebné a užitečné se orientovat v základních skutečnostech, představujících kořeny a určujících identitu naší západní euroatlantické civilizace.

Kurz Dějiny filosofického a teologického myšlení slouží studentkám a studentům Jaboku k obnovení nebo k získání základního přehledu jednotlivých dějinných epoch západní kultury do počátku nověku. Hlavním cílem je seznámení s vybranými základními tématy starověkého, středověkého a novověkého myšlení o člověku a jeho postavení a roli ve světě. Kurz je připraven s ohledem na profesi sociálního pedagoga a sociálního pracovníka.

V předkládaném sylabu je kladen důraz  na odlišení hodnotových nároků vybraných profesí (soc. práce, pedagogika, sociální pedagogika atd.) a na porozumění hodnotám, kterými se etika zabývá. Kurz je určen studentům usilujícím o kvalifikaci sociálních pracovníků, vychovatelů i se zaměřením na speciální pedagogiku, pastoračním a komunitním pracovníkům, u nichž se předpokládá určité porozumění člověku ve vztahu k občanské společnosti.  Bude čerpat z prezentací a z ukázek textů s cílem porozumět motivům pro způsob, jak etika v sociální a pedagogické práci vychází ze zásad lidských práv a chápání člověka jako jedince ukotveného v hodnotách evropské tradice.  

Kurz je uvedením do promýšlení významu osobnosti Jana Amose Komenského jako teologa výchovy a filosofa výchovy, nikoli pouze jako muže, který ve své době významně přispěl k reformě ve výuce jazyků. Kurz je vytvořen s ohledem na studující Jaboku, kteří se připravují na profesi sociálních pedagogů, nebo sociálních pracovníků.

Předmět je určen studentům usilujícím o kvalifikaci sociálních pracovníků, vychovatelů i se zaměřením na speciální pedagogiku, pastoračním a komunitním pracovníkům, u  nichž se předpokládá určité porozumění člověku ve vztahu k občanské společnosti. Cílem je, aby absolvování předmětu umožnilo postupně získávat odstup od situací, kterým na první pohled rozumí, a neuvědomují si, že leckteré odlišnosti mezi jedinci i skupinami lidí nejsou schopni postihnout. Jde o předpoklady pro vytvoření si citlivosti a porozumění pro jinakost druhého, pro různá pojetí spravedlnosti, pravdy, pro respekt k lidské důstojnosti v kontextu pomáhající profese. Předmět bude čerpat z ukázek textů vybraných myslitelů a jejich interpretace. Důraz je kladen na zproblematizování subjektivistického pojetí vnímání skutečnosti, které bývá u studentů bez zkušenosti s filosofickou reflexí často pevně zažité a neumožňuje jim se opřít o vědecký přístup k profesním postupům, a  zároveň tento oborově vymezený přístup zproblematizovat ve světle situace konkrétního člověka.


Cílem předmětu je pomoci vytvořit či upřesnit představu studentů o mnohovrstevnatém fenoménu křesťanství, a to zejména v souvislosti se studiem sociální práce, sociální a speciální pedagogiky. Pro následné studium teologie předmět připravuje kulturně-historické pozadí. Předmět rovněž uvádí do základů odborné práce – studenti se učí pracovat s původními texty, psát krátké práce a společně diskutovat.